SERVICE
OVEREENKOMST

Deze serviceovereenkomst beschrijft de niveaus van dienstverlening die (de Klant) ("Cliënt" of "Klant") zal ontvangen van Utility Associates, Inc. ("UA" of "Leverancier").

Doel

Opdrachtgever is afhankelijk van IT-apparatuur, -programmatuur en -diensten (het IT-systeem) die door Leverancier worden geleverd, onderhouden en ondersteund. Sommige van deze zaken zijn van cruciaal belang voor het bedrijf.

In deze dienstverleningsovereenkomst wordt vastgelegd welke niveaus van beschikbaarheid en ondersteuning de Klant gegarandeerd krijgt voor specifieke onderdelen van het IT-systeem.

Deze Dienstverleningsovereenkomst vormt een belangrijk onderdeel van het contract tussen Opdrachtgever en Leverancier. Het is bedoeld om beide partijen in staat te stellen effectief samen te werken.

Partijen

Deze overeenkomst is tussen:

De klantDe leverancier
Utility Associates Inc.
250 E. Ponce De Leon Avenue
Suite 700
Decatur, GA 30030
Contactpersoon:
contracts@utility.com

Data en beoordelingen

Deze overeenkomst gaat in op de ingangsdatum van de overeenkomst, zijnde de datum van ondertekening door de Cliënt van de begeleidende Aanbiedingsbrief en loopt voor de duur van de overeenkomst plus eventuele verlengingen daarvan.

Het kan op elk moment in onderling overleg worden herzien. Het kan ook worden herzien als er wijzigingen zijn in het systeem van de klant.

Gedekte apparatuur, software en diensten

Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op de apparatuur, software en diensten in de onderstaande tabel. Deze lijst kan te allen tijde worden bijgewerkt met instemming van zowel de klant als de leverancier.

Item TypeAantal itemsItem Prioriteit
BodyWorn CameraQty <<>> Supplied by Utility1
Bluetooth-controllerQty <<>> Supplied by Utility2
BodyWorn Ready UniformenToewijzing van 200 dollar voor een combinatie van nieuwe bodywarmeruniformen, per bodycamera die is gekocht met een meerjarige serviceovereenkomst.3
Bestaande uniforme aanpassingenAantal van 5, Standaard Uniform Retrofits (zie tabel 1.2.1 voor definities) naar BodyWorn Ready status, per lichaamscamera gekocht met een meerjarige serviceovereenkomst.3
AVaiLWEBQty Onbeperkte licenties geleverd door Utility1
RocketIoT In-Car VideoQty <<>> Supplied by Utility1
Smart WayPoint(s)Qty <<>> Supplied by Utility1
*Inclusief alle diensten, installatie, opleiding en configuratie van bovengenoemde apparatuur en kostenvoorstel.

Uitsluitingen

Deze overeenkomst is geschreven in een geest van partnerschap. De leverancier zal altijd alles in het werk stellen om elk probleem tijdig op te lossen.

Er zijn echter enkele uitsluitingen. Deze overeenkomst is niet van toepassing op:

 • Alle apparatuur, software, diensten of andere onderdelen van het IT-systeem die hierboven niet zijn genoemd
 • Software, apparatuur of diensten die niet via de Leverancier zijn aangeschaft en door hem worden beheerd

Bovendien is deze overeenkomst niet van toepassing wanneer:

 • Het probleem is veroorzaakt door gebruik van apparatuur, software of diensten op een manier die niet wordt aanbevolen (gedefinieerd als opzettelijke verwaarlozing, misbruik of vernietiging van de apparatuur)
 • De klant heeft ongeoorloofde wijzigingen aangebracht in de configuratie of instelling van de betrokken apparatuur, software of diensten. Ongeoorloofde wijzigingen worden gedefinieerd als wijzigingen die door een andere partij dan de Leverancier zijn aangebracht in de software, hardware of firmware die het vermogen van het systeem om gegevens te registreren, te uploaden of te bekijken wijzigen.
 • De opdrachtgever heeft de leverancier verhinderd de vereiste onderhouds- en updatetaken uit te voeren.
 • Het probleem is veroorzaakt door niet-ondersteunde apparatuur, software of andere diensten.

Deze overeenkomst is niet van toepassing in omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de Leverancier liggen. Bijvoorbeeld: overstromingen, oorlog, overmacht en dergelijke.

Ongeacht de omstandigheden streeft Leverancier ernaar te allen tijde behulpzaam en meegaand te zijn, en zal hij zijn uiterste best doen om Opdrachtgever waar mogelijk bij te staan.

Verantwoordelijkheden van de leverancier

Leverancier zal het door Opdrachtgever gebruikte systeem leveren en onderhouden. De Service Level Agreement tussen Leverancier en Opdrachtgever bevat een volledige uitwerking van deze verantwoordelijkheden.

Bovendien zal de leverancier het volgende doen:

 • SaaS wordt 24/7/365 onderhouden met een uptime/beschikbaarheid van 99% of meer.
 •  Ervoor zorgen dat relevante software, diensten en apparatuur beschikbaar zijn voor de klant, inclusief een passend niveau van reserveonderdelen.
 •  Beantwoorden van verzoeken om ondersteuning binnen de onderstaande termijnen
 •  Stappen ondernemen om problemen tijdig en adequaat op te lossen.
 •  Te allen tijde een goede communicatie met de klant onderhouden

Verantwoordelijkheden van de klant

Opdrachtgever zal het door Leverancier ter beschikking gestelde IT-systeem gebruiken zoals bedoeld.

De klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van stroom en internetconnectiviteit op alle video offload locaties op het netwerk. Voor offloading via een door de klant goedgekeurde derde partij of door de leverancier geleverd toegangspunt, heeft de klant de mogelijkheid om ofwel (a) een onafhankelijke internetverbinding te organiseren via zijn lokale provider met een minimale uploadsnelheid van 50 Mbps, ofwel (b) het toegangspunt aan te sluiten op zijn eigen netwerk met een minimale uploadsnelheid van 50 Mbps. Bij de uitvoering van de overeenkomst wordt als onderdeel van het implementatieproces een netwerkbeoordeling uitgevoerd van de uploadsnelheid van de cliënt voor de overdracht van gegevens naar de CJIS Compliant Cloud. In de meeste gevallen moet de klant bij zijn lokale provider rekening houden met een verhoging van de uploadsnelheid. 

Bovendien zal de Klant:

 • de leverancier tijdig op de hoogte stellen van problemen
 • de Leverancier toegang verlenen tot apparatuur, software en diensten met het oog op onderhoud, updates en storingspreventie
 • Te allen tijde een goede communicatie met de leverancier onderhouden

Wanneer een klant een ondersteuningsprobleem aankaart bij Leverancier, belooft Leverancier tijdig te reageren.

Reactietijden

UA garandeert een beschikbaarheid van 99%. Alle systemen worden 24/7/365 bewaakt door UA-personeel voordat ze een impact hebben op de prestaties van de service. Voor rechtstreekse ondersteuning aan de klant heeft UA een gefaseerde respons op ondersteuning die het ondersteuningsniveau zal escaleren afhankelijk van de situatie. Niveau 1 is ondersteuning ter plaatse door het afdelingspersoneel nadat zij door UA zijn opgeleid, waarmee de meeste dagelijkse problemen die zich kunnen voordoen, worden opgelost. Problemen die niet onder niveau 1 vallen, worden doorgeschakeld naar niveau 2, dat wil zeggen telefonische ondersteuning, en vervolgens naar niveau 3, dat wil zeggen technische ondersteuning ter plaatse door een technicus van UA. De kosten van de responstijd zijn in deze overeenkomst inbegrepen.

Terwijl de meeste ondersteuningsoproepen onmiddellijk worden behandeld, gelden voor Tier 2-problemen gegarandeerde responstijden, zoals hieronder aangegeven:

Item PrioriteitFataalErnstigMediumKleine
11 uur.1 uur.2 uur3 Uur
22 uur2 uur4 uur6 Uur
34 uur4 uur8 Uur16 Uur

Urgentieniveaus

De ernstniveaus in bovenstaande tabellen zijn als volgt gedefinieerd:

 • Fataal: Volledige degradatie - alle gebruikers en kritieke functies getroffen. Item of dienst volledig onbeschikbaar.
 • Ernstig: Significante verslechtering - groot aantal gebruikers of kritieke functies aangetast.
 • Middelmatig: Beperkte degradatie - beperkt aantal gebruikers of functies getroffen. Bedrijfsprocessen kunnen doorgaan.
 • Minor: Kleine verslechtering - weinig gebruikers of één gebruiker getroffen. Bedrijfsprocessen kunnen doorgaan.

Leverancier zal er altijd naar streven problemen zo snel mogelijk op te lossen. Hij erkent dat de systemen van de opdrachtgever essentieel zijn voor de dagelijkse functies en in het veld functioneel moeten zijn.

UA kan echter geen gegarandeerde oplostijden geven. Dit komt omdat de aard en de oorzaken van problemen kunnen variëren.

In alle gevallen zal opdrachtnemer zich inspannen om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Tevens zal hij Opdrachtgever regelmatig voortgangsrapportages verstrekken.

1.1.1 Toegang tot software. UA is de ontwikkelaar en eigenaar van, of heeft rechten op, bepaalde zakelijke software voor het volgen van mobiele apparaten en berichten, bekend als "AVaiL™", "AVaiL Web", "Vehicle Diagnostics", en "RFID Tracking" en gerelateerde inhoud die aan de Klant moet worden verstrekt; dergelijke software, de gerelateerde inhoud en alle gerelateerde documentatie die door UA wordt verstrekt, en de middelen die worden gebruikt om de software aan de Klant te verstrekken en de hierin beschreven diensten worden gezamenlijk de "Dienst" genoemd. Op voorwaarde dat de Klant de toepasselijke vergoedingen betaalt en de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft, hebben de Klant, zijn filialen en zijn en hun werknemers ("Gelicentieerde Gebruikers") het recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en zijn filialen. UA zal aan één Gelicentieerde Gebruiker ("Klant Beheerder") een individuele inlogcode en wachtwoord ("Beheerder Login") verstrekken ten behoeve van het beheer van de Dienst. Met behulp van de beheerderslogin zal de klantbeheerder elke gelicentieerde gebruiker een unieke inlogcode en wachtwoord ("gebruikerslogin") toewijzen en deze informatie via de Dienst aan de gelicentieerde gebruikers en UA verstrekken. De Klant zal geen Gebruikerslogin verstrekken aan personen of entiteiten die geen Gelicentieerde Gebruiker zijn om de Dienst te gebruiken. De Klant is er verantwoordelijk voor dat elke Gelicentieerde Gebruiker, door middel van een overeenkomst of anderszins, ervoor zorgt dat: (a) verantwoordelijk is voor de beveiliging en/of het gebruik van zijn of haar Gebruikerslogin; (b) deze login-identificatie of dit wachtwoord niet bekendmaakt aan een persoon of entiteit; (c) geen andere persoon of entiteit toestaat zijn of haar Gebruikerslogin te gebruiken; (d) de Dienst alleen gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en op de werkstationsoftware van waaruit toegang tot de Dienst wordt verkregen. UA heeft het recht Gebruikerslogins van Gelicentieerde Gebruikers die deze Overeenkomst hebben geschonden te deactiveren, te wijzigen en/of te verwijderen en de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen of in te trekken, indien UA redelijkerwijs van mening is dat de Klant en/of zijn Gelicentieerde Gebruikers deze Overeenkomst wezenlijk schenden. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de beëindiging van de toegang tot de Dienst door een Gelicentieerde Gebruiker die niet langer een werknemer van de Klant of een van zijn filialen is. UA is niet verantwoordelijk voor het beheer, de controle en/of het toezicht op het gebruik van de Dienst door de Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers. De Klant erkent dat de Dienst apparaten kan bevatten om de naleving door de Klant van de hierin opgenomen voorwaarden en beperkingen en de verplichtingen van de Klant hieronder te controleren.

1.1.2 Gebruiksomgeving. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verwerven, installeren, bedienen en onderhouden van de hardware- en softwareomgeving die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Dienst op afstand via het Internet.

1.1.3 Wijzigingen in de Dienst. UA kan de Dienst op elk moment en naar eigen goeddunken upgraden, wijzigen, veranderen of verbeteren ("Wijziging") en de Klant omzetten naar een nieuwe versie daarvan, zolang een dergelijke Wijziging de reikwijdte van de Dienst niet wezenlijk vermindert, in welk geval de Klant het recht heeft deze Overeenkomst te beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan UA binnen dertig (30) dagen. Indien UA gedurende de looptijd van deze overeenkomst de versie van de Dienst die de Klant krachtens deze Overeenkomst gebruikt, upgradet, worden de Klant geen upgradekosten in rekening gebracht. Indien UA in de toekomst aanvullende optionele softwaremodules aanbiedt die de Software aanvullen, kan de Klant ervoor kiezen de optionele softwaremodules tegen een extra vergoeding aan te schaffen; de Klant is hiertoe echter niet verplicht.

1.1.4 Help Desk. UA zal 24/7 klantenondersteuning bieden in de vorm van een Help Desk. Klanten die problemen via e-mail melden, krijgen binnen een redelijke termijn een bevestiging van het probleem en worden indien mogelijk dezelfde werkdag teruggebeld. De Help Desk is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van ons technisch personeel en van clausule 1.1.5 hieronder. 

1.1.5 Uptime-verbintenis.

a. Beschikbaarheid. De Dienst zal vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar worden gesteld aan de Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers, met uitzondering van de periode waarin de Dienst niet beschikbaar is als gevolg van een of meer van de volgende gebeurtenissen (gezamenlijk de "Verschoonbare Uitvaltijd"):

 • (i) Gepland onderhoud aan het netwerk, de hardware of de dienst;
 • (ii) Het handelen of nalaten van de Klant of zijn werknemers, agenten, aannemers, verkopers, of iedereen die toegang krijgt tot de Dienst door middel van een Gebruikers-Login;
 • (iii) een storing in het internet en/of het openbare geschakelde telefoonnet;
 • (iv) het plaatsvinden van een gebeurtenis waarover UA redelijkerwijs geen controle heeft, of
 • (v) Op aanwijzing van de Klant, UA die de toegang van de Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers tot de Dienst beperkt.

b. Verplichting. De Klant is verantwoordelijk voor de onmiddellijke kennisgeving aan UA in geval van een vermoedelijke storing van de Dienst. Met het oog op de vaststelling van de uptime hierin, begint de downtime bij een dergelijke melding en eindigt bij het herstel van de Service. Op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen hierin nakomt, garandeert UA dat de Dienst gedurende elke kalendermaand ten minste 99% van de tijd beschikbaar zal zijn voor de Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers, exclusief Verontschuldigbare Downtime ("Uptime-verbintenis"). Indien UA gedurende een maand niet aan de Uptime-verbintenis voldoet, zal UA de Klant een pro rata deel van de Vergoedingen crediteren in de eerste maand van het eerstvolgende kalenderkwartaal volgend op de storing. Voor de toepassing van dit artikel betekent "pro rata deel van de Vergoedingen" het product dat wordt verkregen door de toepasselijke Vergoedingen tijdens de maand van de storing te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller het aantal uren is dat de Dienst niet aan de Uptime-verbintenis voldeed, en de noemer het totale aantal uren tijdens de maand waarin de storing zich voordeed, verminderd met de Verontschuldigbare Downtime.

1.1.6 Uniformen. De BodyWorn Solution van UA is het enige bodycamerasysteem dat beschikbaar is voor wetshandhaving waarbij de camera-hardware rechtstreeks in het uniform van de agent/plaatsvervanger wordt geïntegreerd. Als onderdeel van de meerjarige dienstverleningsovereenkomst zal UA de volgende toewijzingen en diensten leveren tijdens de initiële start van het project.

a. Retrofits van bestaande uniformen. Een hoeveelheid van vijf (5) standaard uniformkledingstukken, per aangeschafte BodyWorn camera, zal worden aangepast tot BodyWorn ready status, ten behoeve van productintegratie met onze camera hardware oplossing. UA zal de Klant voorzien van zowel uniform retrofit vouchers als pakbon templates. Let op, zowel uniformbonnen als nauwkeurig ingevulde pakbonnen zijn vereist voor alle retrofit verzoeken die naar UA worden gestuurd voor verwerking. Het niet verstrekken van nauwkeurige uniforme informatie kan leiden tot vertragingen in de verwerking van de aanvraag van de Klant.

b. Retrofits van standaard kledingstukken. Aanvaardbare kledingmontagetypes die zonder extra kosten worden aangeboden, als onderdeel van de eerste projectstart met een meerjarige serviceovereenkomst, omvatten het volgende:

 • (i) dienstoverhemden (met lange of korte mouwen)
 • (ii) Zacht buitenvest
 • (iii) Standaard softshell jas 

c. Retrofits van niet-standaard kledingstukken. Uitgesloten van de retrofitting service bij de eerste projectstart, die tegen een meerprijs toch kan worden aangepast tot BodyWorn status, zijn onder meer de volgende: (zie tabel 1.2.1, voor prijsdetails)

 • (i) Poloshirts
 • (ii) Truien in commandostijl
 • (iii) Tactisch vest of buitenplaatdragers
 • (iv) Leren jassen 

d. Certificering van plaatselijke wederverkopers van uniformen. Op aanbeveling van de Klant kan een plaatselijke wederverkoper van uniformen in aanmerking komen voor deelname aan het uniformcertificeringsprogramma van UA. Dit programma is bedoeld om de snelheid te maximaliseren waarmee nieuwe rekruten en/of bestaande officieren/gedeputeerden na de inzet van het project aangepaste standaard BodyWorn-uniformen ontvangen. Bovendien is dit programma bedoeld om de ondersteuning van lokale kleine bedrijven in uw regio te bevorderen.

 • (i) Wederverkopers kunnen deelnemen aan het certificeringsprogramma, uitsluitend voor de aanpassing van standaardoverhemden en zachte buitenvesten. Alle andere niet-standaard kledingstukken moeten op kosten van de Klant aan UA worden toegezonden. 
 • (ii) Als onderdeel van de aangeboden certificering levert UA één (1) installatiemachine en de opleiding van maximaal 5 wederverkoperspersoneelsleden, per sessie. De sessies duren 16 uur, verspreid over twee dagen. De wederverkoper is verantwoordelijk voor het leveren van uniformen ten behoeve van de opleiding en de certificering.
 • (iii) Certificeringskosten. De certificering van elke lokale uniforme wederverkoper zal aan De Klant in rekening worden gebracht, tegen $2.500 per sessie.

e. Als onderdeel van het aanbod met een meerjarige dienstverleningsovereenkomst zal UA een toewijzing van 200 dollar verstrekken voor elke combinatie van nieuwe BodyWorn ready, standaard uniformen, per aangeschafte bodycamera.

1.2.1 Uniforme prijslijst voor retrofit.

a. BodyWorn - standaard kledingretrofit servicetabel (prijs inclusief verzendkosten)

VoorbeeldmodelBeschrijvingPrijs (ea).
Blauer 8670, 8675, 8446Dienstkleding, klaar voor het lichaam$13
Blauer 8780, 8370, 8375, 8470Draagvestbevestiging, klaar voor BodyWorn$13
Blauer 343, 343RVerkeersveiligheidsvest, BodyWorn Ready$13
Blauer 8780, 8370, 8375, 8470Draagvest met rits, klaar voor BodyWorn$23
SpiewakDraagvestbevestiging, klaar voor BodyWorn$33
Elbeco SH3500Zacht Shell-jasje$23
Alle standaarduniformenDoorvoerwissel$10

b. BodyWorn - niet standaard kleding retrofit service tabel (prijs inclusief verzendkosten). Gezien de ingewikkelde aard van het aanpassen van niet-standaard kledingstukken, worden alle hieronder vermelde prijzen beschouwd als schattingen. De definitieve prijs wordt vastgesteld op het moment dat de diensten worden verleend, door de uniformcoördinator van UA. Voor verdere vragen, opmerkingen of problemen kunt u een e-mail sturen naar uniforms@utility.com

BeschrijvingPrijs (ea).
Draagvest - Horizontale montage (Ex. Blauer 8340, 8375)$33
Tactisch Vest - Klittenbandsluiting$43
Tactisch Vest - Centrale Ritssluiting$23
Tactisch vest - Horizontale rits met bevestiging (Ex. Blackhawk Tactical Carrier)$43
Polo Shirt$43
Polodrager - Horizontale rits$43
Leren jas.Alleen citaat
Patches
Enkele$5
Paar$6
Naamband - Inclusief borduren en klittenband
$10

2.1 Reikwijdte van het gebruik. Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, inclusief, zonder beperking, Sectie 2.2 en 2.3 hiervan en de betaling door de Klant van alle toepasselijke Vergoedingen, verleent UA hierbij aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie (de "Licentie"), zonder recht op sublicentie, voor toegang tot en gebruik van de Dienst, gedurende de Termijn, via het Internet voor interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en zijn gelieerde ondernemingen, op een computer of een computernetwerk dat door de Klant wordt beheerd, uitsluitend door Gelicentieerde Gebruikers en uitsluitend met gebruikmaking van de Gebruikerslogins die voor dergelijk gebruik aan UA zijn verstrekt voor dergelijke Gelicentieerde Gebruikers.

2.2 Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers. De Gelicentieerde software kan software bevatten onder licentie van een derde partij. Indien de derde partij vereist dat de Klant van dergelijk gebruik in kennis wordt gesteld door middel van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), zal UA een dergelijke kennisgeving aan de Klant verstrekken. Voor het gebruik van de Dienst stemt de Klant ermee in gebonden te zijn aan alle EULA('s) die op het moment van levering worden verstrekt, hetzij door middel van een hardcopy, hetzij door weergave bij de Installatie of het gebruik van de Dienst. Het gebruik van de Dienst door de Klant na dergelijke kennisgeving(en) houdt in dat de Klant de EULA('s) aanvaardt.

2.3 Beperkingen. De Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers zullen niet: (a) de Dienst of een deel daarvan kopiëren anders dan vereist om de Dienst op afstand te gebruiken zoals bedoeld in deze Overeenkomst; (b) de broncode van de objectcode van de Dienst vertalen, decompileren of creëren of trachten te creëren, door reverse engineering of anderszins; (c) de Dienst wijzigen, aanpassen, vertalen of een afgeleid werk van de Dienst creëren; (d) de Dienst gebruiken om meer dan het aantal gevolgde vermogenseenheden te volgen waarvoor Vergoedingen zijn betaald ingevolge artikel 3 hieronder; (e) de Dienst of een deel daarvan verkopen, leasen, uitlenen, in licentie geven, toewijzen, in sublicentie geven, verhuren, overdragen, publiceren, bekendmaken, onthullen, weergeven, beschikbaar stellen aan derden op basis van time-sharing of servicebureau of anderszins beschikbaar stellen ten behoeve van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden of verstrekken van de Dienst of een deel daarvan via het internet of anderszins aan derden; (f) de werking van de Dienst op enigerlei wijze te verstoren of trachten te verstoren; (g) etiketten, logo's, merken, auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn aangebracht op of opgenomen in de Dienst te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen; (h) frames of andere verwijzingen te creëren op andere websites die betrekking hebben op of gebruik maken van informatie die via de Dienst of links naar de Dienst wordt verstrekt; of (i) handelingen te verrichten die een wezenlijke inbreuk vormen op de voorwaarden van deze Overeenkomst. Alle hieronder niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan UA.

3.1 Vergoedingen. Als voorwaarde voor de overeenkomstig artikel 2.1 verleende Licentie dient de Klant jaarlijks vergoedingen voor het gebruik van de Dienst ("Vergoedingen") te betalen. De Klant zal, naast de hieronder vereiste Vergoedingen, alle toepasselijke verkoop-, gebruiks-, overdrachts- of andere belastingen en alle rechten, internationaal, nationaal, staats- of plaatselijk, hoe dan ook aangeduid, betalen die worden geheven of opgelegd in verband met de hierbij beoogde transactie(s), met uitzondering evenwel van inkomstenbelastingen die ten laste van UA kunnen worden geheven ("Belastingen"). De Klant zal UA vergoeden voor het bedrag van dergelijke Belastingen. Indien de Klant onbetwiste Vergoedingen niet betaalt binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum waarop deze verschuldigd zijn, kan UA de Klant een vergoeding van 1,5% per maand in rekening brengen en wordt de Dienst opgeschort totdat alle uitstaande Vergoedingen zijn betaald. Alle Vergoedingen worden niet terugbetaald, behalve zoals anders uiteengezet in dit document.

3.2 Tijd- en materiaalservice. Indien de Klant verzoekt en UA ermee instemt om diensten te verlenen die buiten het toepassingsgebied van de Dienst vallen, zullen deze diensten worden verleend tegen de dan geldende uurtarieven van UA of zoals vastgesteld in een afzonderlijke overeenkomst waarin deze specifieke verzoeken worden behandeld.

4.1 Uitdrukkelijke garantie. De door UA vervaardigde producten zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud. Deze garantie is van toepassing op alle producten van UA die de Klant aan UA retourneert gedurende de periode van de initiële looptijd van de overeenkomst. Alle verstrekte apparatuur, waaronder BodyWorn™ apparaten en randapparatuur, en Rocket IoT™ in-vehicle systemen en randapparatuur, hebben een garantie voor de duur van de initiële overeenkomst en worden op kosten van UA gerepareerd of vervangen met een passende RMA-autorisatie (Request to Merchant). De verplichtingen van UA, met betrekking tot dergelijke terugzendingen onder garantie, zijn beperkt tot reparatie, vervanging of terugbetaling van de daadwerkelijk voor het product betaalde aankoopprijs, naar keuze van UA. UA draagt de retourverzendkosten van defecte artikelen die onder deze garantie blijken te vallen. Defecte Producten of onderdelen daarvan kunnen worden vervangen door nieuwe, in de fabriek gereviseerde of gereviseerde onderdelen. Vervangen defecte onderdelen worden eigendom van UA. Deze garantie geldt niet voor een door UA verkocht product dat is blootgesteld aan kwaad opzet, verwaarlozing, ongeval, onjuiste installatie door een niet-geautoriseerde derde partij, of een gebruik voor doeleinden die niet inbegrepen zijn of niet in overeenstemming zijn met de door UA geleverde operationele onderhoudsprocedures en instructies, of dat is gerepareerd of gewijzigd door UA of personen anders dan UA of dat is beschadigd door secundaire oorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, onjuiste voltages, ongunstige omgevingsomstandigheden, onjuiste behandeling, of producten waarvan het serienummer of een deel daarvan is gewijzigd, onleesbaar gemaakt of verwijderd. De aansprakelijkheid van UA dekt geen normale slijtage of beschadiging. Uniformen of aangepaste uniformen die bij de service worden geleverd hebben een garantie van 1 jaar en zijn beperkt tot defecten in materieel vakmanschap die de gebruiker verhinderen video op te nemen en/of de service te gebruiken. De uitdrukkelijke garantie omvat niet veranderingen in de kleur of het uiterlijk van het uniform die het gevolg zijn van normale slijtage. 

4.2 Verantwoordelijkheden van UA en Klant. Elke partij (de "Vertegenwoordigende Partij") verklaart en garandeert aan de andere dat: (a) zij de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst na te komen; (b) de uitvoering en uitvoering van deze Overeenkomst niet in strijd is en zal zijn met enige overeenkomst waarbij de Vertegenwoordigende Partij partij is of waaraan zij anderszins gebonden is; en (c) wanneer zij is uitgevoerd en afgeleverd, deze Overeenkomst een wettelijke, geldige en bindende verplichting van de Vertegenwoordigende Partij zal vormen, afdwingbaar in overeenstemming met haar bepalingen. Naast het voorgaande: UA garandeert dat de als onderdeel van de Dienst geleverde software materieel in overeenstemming is met de op dat moment geldende documentatie met betrekking tot de Dienst wanneer deze wordt gebruikt in een besturingsomgeving die voldoet aan de op dat moment geldende documentatie met betrekking tot de Dienst. Indien UA de documentatie wijzigt op een wijze die de reikwijdte van de Diensten wezenlijk vermindert, heeft de Klant het recht deze Overeenkomst te beëindigen na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan UA van dertig (30) dagen. In het geval dat de software die deel uitmaakt van de Dienst niet in overeenstemming met deze garantie presteert, zal de Klant UA hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, en zal UA, als enige en exclusieve remedie van de Klant: (i) de Dienst repareren of vervangen om eventuele gebreken in de software te corrigeren zonder extra kosten voor de Klant, of (ii) deze Overeenkomst beëindigen en de Klant, als enige en exclusieve remedie van de Klant, een pro rata terugbetaling geven (voor het resterende deel van de toepasselijke Termijn) van de op grond hiervan aan UA betaalde Vergoedingen. De Klant verklaart en garandeert aan UA dat de Klant en zijn Gelicentieerde Gebruikers (i) de Dienst alleen voor wettige doeleinden zullen gebruiken; (ii) de werking van de Dienst of de servers of netwerken die betrokken zijn bij de werking van de Dienst niet zullen verstoren of verstoren; (iii) op geen enkele andere wijze zullen proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Dienst, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met de Dienst; of (iv) het gebruik en genot van de Dienst door een andere gebruiker zullen verstoren.

4.3 Exportbeperkingen. De Klant verklaart en garandeert dat hij en alle Gelicentieerde Gebruikers zullen voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in het rechtsgebied van waaruit zij toegang hebben tot de Dienst, met inbegrip van die wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de toegang, de invoer, het gebruik en de uitvoer van gecontroleerde technologie of andere goederen. De Klant stemt er ook mee in dat hij en alle Gelicentieerde Gebruikers zich zullen houden aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften van de rechtsgebieden van waaruit UA de Dienst exploiteert (momenteel de Verenigde Staten van Amerika). In het bijzonder verklaart, garandeert en verbindt de Klant dat hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UA en, indien vereist, van het Bureau of Export Administration van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten of een andere relevante instantie van de regering van de Verenigde Staten, zich geen toegang zal verschaffen tot de Dienst, deze niet zal gebruiken, uitvoeren of herexporteren, direct of indirect, of enig deel daarvan of enige Vertrouwelijke Informatie van UA (inclusief maar niet beperkt tot informatie betreffende het gebruik, de toegang, de inzet of de functionaliteit van de Service) vanuit de Verenigde Staten naar (a) enig land van bestemming waarnaar de toegang, het gebruik, de uitvoer of de wederuitvoer beperkt is door de Export Administration Regulations van het United States Department of Commerce; (b) een land waarvoor sancties gelden die worden beheerd door het Office of Foreign Assets Control, United States Department of the Treasury; of (c) andere landen waarnaar de toegang, het gebruik, de uitvoer of de wederuitvoer wordt beperkt door een andere Amerikaanse overheidsinstantie. De Klant stemt er verder mee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de naleving van alle invoerwetten en -voorschriften van het land van bestemming van de toegestane toegang, het gebruik, de uitvoer of de wederuitvoer, en alle andere invoervereisten in verband met een toegestane toegang, het gebruik, de uitvoer of de wederuitvoer.

4.4 Afwijzing van garantie. DE KLANT ERKENT DAT, BEHALVE ZOALS HIERIN BEPAALD, DE DIENST HIERONDER WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. DE KLANT ERKENT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO GESCHIEDT. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin bepaald, (a) WORDT DE DIENST UITSLUITEND OP EEN "ALS-IS" BASIS VERLEEND, en (b) UA VERKRIJGT, EN DE KLANT ONTVANGT, GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK, UITDRUKKELIJK OF ANDERS. UA WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBARE KWALITEIT, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN/OF NIET-INBREUK AF, EVENALS ALLE WETTELIJK GEÏMPLICEERDE PLICHTEN EN VERPLICHTINGEN. UA GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE WERKBAAR IS, GEGEVENS CORRECT OPSLAAT, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS WERKT, VEILIG IS, GEGEVENS VERTROUWELIJK HOUDT, FUNCTIONEERT OF WERKT IN COMBINATIE MET ENIG ANDER PRODUCT OF VOLDOET AAN DE BEHOEFTEN VAN DE KLANT.

5.1 Vertrouwelijke Informatie. Zoals hierin gebruikt, betekent de term "Vertrouwelijke Informatie" alle technische, zakelijke en andere informatie met betrekking tot de Dienst, die (i) in het bezit is van of hierna verworven wordt door UA en bekendgemaakt wordt aan de Klant of de Gelicentieerde Gebruikers, (ii) economische waarde ontleent aan het feit dat ze niet algemeen bekend is bij andere personen dan UA en haar klanten, en (iii) het voorwerp is van inspanningen van UA die redelijk zijn onder de omstandigheden om de geheimhouding of vertrouwelijkheid ervan te bewaren. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, mondelinge of schriftelijke (inclusief, zonder beperking, opslag in elektronische of machineleesbare media) informatie met betrekking tot UA's handelsgeheimen, knowhow, eigen processen, operaties, werknemers, contractanten, vooruitzichten, bedrijfsplannen, product- of dienstconcepten, bedrijfsmethoden, hardware, software, codes, ontwerpen, tekeningen, producten, bedrijfsmodellen en marketingstrategieën, in elk geval met betrekking tot de Dienst. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de Klant kan aantonen (a) dat deze algemeen beschikbaar is geworden voor en bekend is bij het publiek (anders dan als gevolg van een openbaarmaking direct of indirect door de Klant, een van zijn gelieerde ondernemingen of een van zijn of hun respectieve werknemers, aannemers of agenten), (b) op niet-vertrouwelijke basis ter beschikking van de Klant is gesteld door een andere bron dan UA, op voorwaarde dat die bron niet gebonden is en was door een vertrouwelijkheidsovereenkomst met UA of enige andere wettelijke verplichting tot niet-openbaarmaking, of (c) onafhankelijk door de Klant is verworven of ontwikkeld zonder zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te schenden.

5.2 Niet-openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie. De Klant zal alle Vertrouwelijke Informatie (zoals gedefinieerd in Artikel 5.1) van UA vertrouwelijk houden en zal deze Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken of gebruiken (behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UA. Vertrouwelijke Informatie van UA zal door de Klant worden beschermd met dezelfde mate van zorg als de Klant gebruikt voor de bescherming van zijn eigen vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan redelijke zorg. De Klant mag Vertrouwelijke Informatie alleen bekendmaken aan zijn werknemers die de Vertrouwelijke Informatie moeten kennen met het oog op de uitvoering of de uitoefening van de krachtens deze Overeenkomst verleende rechten en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Op verzoek van UA zal de Klant te allen tijde, naar keuze van UA, onmiddellijk alle eerder bekendgemaakte Vertrouwelijke Informatie (of, indien UA daarom verzoekt, een deel daarvan) en alle kopieën daarvan teruggeven of vernietigen, en de Klant zal schriftelijk verklaren dat hij aan het voorgaande voldoet. De Klant stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie te beveiligen en te beschermen op een wijze die verenigbaar is met het behoud van de rechten van UA daarop en om passende maatregelen te nemen door middel van instructies of een overeenkomst met zijn Gelicentieerde Gebruikers om aan zijn verplichtingen hieronder te voldoen. De Klant zal redelijke commerciële inspanningen leveren om UA te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik, kopiëren of openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie, of enig onderdeel daarvan. Zonder beperking van het voorgaande zal de Klant UA onmiddellijk inlichten indien de Klant verneemt of reden heeft om aan te nemen dat een persoon deze vertrouwelijkheidsverplichtingen of de eigendomsrechten van UA heeft geschonden of voornemens is te schenden. In het geval dat de Klant bij wet of gerechtelijk bevel wordt verplicht Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, mag hij dat doen, op voorwaarde dat UA een redelijke kans krijgt om een dergelijke bekendmaking te voorkomen en, in het geval van een bekendmaking, dat de Klant redelijke commerciële inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de beschikbare bescherming van de vertrouwelijkheid op dergelijke informatie wordt toegepast. In een dergelijk geval is de Klant niet aansprakelijk voor een dergelijke openbaarmaking, tenzij die openbaarmaking werd veroorzaakt door, of voortvloeit uit, een eerdere openbaarmaking door de Klant, een van zijn gelieerde ondernemingen of een van zijn of hun respectieve werknemers, contractanten of agenten, die niet is toegestaan krachtens deze Overeenkomst. Vertrouwelijke informatie van UA omvat geen informatie waarvan de Klant kan aantonen dat deze: (i) deel is gaan uitmaken van het publieke domein, behalve door een handeling of verzuim of schending van deze Overeenkomst door de Klant, zijn werknemers of agenten; (ii) na het tijdstip van openbaarmaking zonder beperking aan de Klant is verstrekt door een derde die jegens UA niet verplicht is deze informatie geheim te houden; (iii) bij wet of gerechtelijk bevel openbaar moet worden gemaakt, op voorwaarde dat UA een redelijke kans krijgt om een dergelijke openbaarmaking te voorkomen en, in geval van openbaarmaking, dat de Klant redelijke commerciële inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de beschikbare vertrouwelijkheidsbescherming op dergelijke informatie wordt toegepast. Niettegenstaande het voorgaande kan UA het feit van het bestaan van deze Overeenkomst en/of de zakelijke relatie die hierdoor ontstaat, publiceren en er naar verwijzen in haar marketingmateriaal.

5.3 Niet-openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van de Klant. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zal UA alle aan UA bekendgemaakte informatie vertrouwelijk houden (a) betreffende de zakelijke aangelegenheden of eigendoms- en handelsgeheimen van de Klant, (b) alle informatie die economische waarde ontleent aan het feit dat zij niet algemeen bekend is bij andere personen dan de Klant en zijn werknemers, (c) alle informatie die het voorwerp uitmaakt van inspanningen die de Klant onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan doen om de geheimhouding of vertrouwelijkheid ervan te bewaren, ongeacht of deze door de Klant aan UA wordt bekendgemaakt in mondelinge, grafische, schriftelijke, elektronische of machineleesbare vorm ("Vertrouwelijke informatie van de Klant") en zal deze Vertrouwelijke informatie van de Klant niet bekendmaken of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant. Vertrouwelijke informatie van de Klant wordt door UA beschermd met dezelfde mate van zorg als UA gebruikt voor haar eigen vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan redelijke zorg. UA mag Vertrouwelijke Informatie van de Klant alleen bekendmaken aan haar werknemers die de Vertrouwelijke Informatie van de Klant moeten kennen met het oog op de uitvoering of de uitoefening van de krachtens deze Overeenkomst verleende rechten en alleen voor zover dat nodig is. Op verzoek van de Klant zal UA te allen tijde onverwijld, naar keuze van de Klant, alle (of, indien de Klant daarom verzoekt, elk deel) van de eerder openbaar gemaakte Vertrouwelijke Informatie van de Klant en alle kopieën daarvan teruggeven of vernietigen, en UA zal schriftelijk verklaren dat zij aan het voorgaande voldoet. UA stemt ermee in om de Vertrouwelijke Informatie van de Klant te beveiligen en te beschermen op een wijze die verenigbaar is met de handhaving van de rechten van de Klant daarop en om passende maatregelen te nemen door middel van instructies of afspraken met haar werknemers om aan haar verplichtingen hieronder te voldoen. UA zal redelijke commerciële inspanningen leveren om de Klant te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik, kopiëren of openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie van de Klant, of enig onderdeel daarvan. Zonder beperking van het voorgaande zal UA de Klant onmiddellijk inlichten indien UA verneemt of reden heeft om aan te nemen dat een persoon deze vertrouwelijkheidsverplichtingen of de eigendomsrechten van de Klant heeft geschonden of voornemens is te schenden, en UA zal, op kosten van UA, met de Klant samenwerken om in naam van UA of de Klant een voorlopige of andere billijke maatregel te verkrijgen tegen een dergelijke persoon. Vertrouwelijke informatie van de Klant omvat geen informatie waarvan UA kan aantonen dat deze: (i) deel is gaan uitmaken van het publieke domein, behalve door een handeling of verzuim of schending van deze Overeenkomst door UA, haar werknemers of agenten; (ii) na het tijdstip van openbaarmaking zonder beperking aan UA is verstrekt door een derde die jegens de Klant niet verplicht is deze informatie geheim te houden; (iii) bij wet of gerechtelijk bevel openbaar moet worden gemaakt, op voorwaarde dat de Klant een redelijke kans krijgt om een dergelijke openbaarmaking te voorkomen en, in geval van openbaarmaking, dat UA redelijke commerciële inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de beschikbare bescherming van de vertrouwelijkheid op dergelijke informatie wordt toegepast.

5.4 Wachtwoorden. Alle inlogcodes en wachtwoorden die hieronder worden verstrekt, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van UA. De Klant en de Gelicentieerde Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van deze inlogcodes en wachtwoorden. De klant stemt ermee in om (a) UA in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van dergelijke inloggegevens of wachtwoorden of enige andere inbreuk op de beveiliging van de Dienst wanneer de klant daarvan op de hoogte is, en (b) ervoor te zorgen dat de Gebruikers onder licentie hun account verlaten aan het einde van elke sessie. UA kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het verzuim van de Klant of een Gelicentieerde Gebruiker om aan deze paragraaf 5.4 te voldoen.

5.5 Duur. Met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die handelsgeheimen vormt, blijven de verplichtingen in dit artikel bestaan zolang die informatie een handelsgeheim vormt krachtens de toepasselijke wetgeving. Met betrekking tot alle andere Vertrouwelijke Informatie blijven de verplichtingen in dit artikel gelden voor de duur van deze Overeenkomst en voor een periode van vijf jaar daarna.

6.1 UA zal de Klant en zijn functionarissen, agenten en werknemers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle vorderingen, schade, verliezen, verwondingen en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die verband houden met of voortvloeien uit: (i) elk handelen of nalaten van UA, haar functionarissen, werknemers, onderaannemers of agenten in verband met de uitvoering van de Diensten; (ii) elke schending van een convenant, verklaring of garantie door UA krachtens dit Contract; en (iii) het gebruik door UA van intellectuele eigendom in verband met de Diensten (ongeacht of deze intellectuele eigendom eigendom is van UA of van een derde) of de opname door UA van intellectuele eigendom in de Diensten.

6.2 BEHALVE VOOR INBREUKEN OP AFDELING 2 OF 5, ZAL IN GEEN GEVAL: (I) GEEN DER PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF EEN DERDE PARTIJ VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, ENIGE ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DE BETREFFENDE PARTIJ IS GEADVISEERD OF ANDERSZINS OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN (II) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DER PARTIJEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST HOGER IS DAN HET TOTALE JAARLIJKSE BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN UA IS BETAALD UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST. MEERVOUDIGE AANSPRAKEN ZULLEN DEZE BEPERKING NIET UITBREIDEN. DEZE PARAGRAAF ZAL VOLLEDIG VAN KRACHT ZIJN, ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL DAT IN DEZE OVEREENKOMST WORDT GENOEMD, GEACHT WORDT TE HEBBEN GEFAALD IN ZIJN ESSENTIËLE DOEL.

7.1 Eigendomsrechten. Geen enkel recht (behalve het in artikel 2 verleende licentierecht), titel of belang in intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten wordt hieronder aan de Klant verleend of overgedragen. UA en haar derde licentiegevers en dienstverleners behouden alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle octrooien, auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten, inherent aan en verbonden met de Dienst en alle afgeleide werken die daarmee verband houden.

8.1 Term; Termination. The term of this Agreement (the “Term”) shall commence on the Effective Date and shall continue for an initial term of <<>> (<<>>) years thereafter, unless terminated earlier or renewed as set forth herein, and shall automatically renew for additional one (1) year terms (the “Renewal Term”) unless either party provides written notice of termination ninety (90) days prior to the expiration of the initial Term or then current Renewal Term. Either party may immediately terminate this Agreement in the event that:

(a) de andere partij een wezenlijke verplichting, garantie, verklaring of convenant krachtens deze Overeenkomst schendt en deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van deze schending, of

(b) de andere partij insolvent wordt of niet in staat is haar schulden te betalen, een aanvraag, regeling, actie of andere procedure aanvraagt of indient (of tegen haar heeft ingediend of ingeleid) om verlichting of bescherming te verkrijgen krachtens de faillissementswetgeving van de Verenigde Staten of soortgelijke wetgeving van een ander rechtsgebied of al haar activa overdraagt aan een andere persoon of entiteit.

Indien tijdige betaling van Vergoedingen op de vervaldatum niet is ontvangen, behoudt UA zich het recht voor de toegang van de Klant of de Gelicentieerde Gebruiker tot de Dienst op te schorten of te beëindigen. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, worden de Licentie en de Dienst beëindigd, is de Klant verplicht tot betaling van alle Vergoedingen die krachtens deze Overeenkomst verschuldigd zijn tot aan de jaarlijkse verjaardag van de ingangsdatum van deze Overeenkomst of afloop en heeft UA geen verdere verplichtingen jegens de Klant. De artikelen 2.2, 2.3 en 4.3 en de artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van deze Overeenkomst blijven ook na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook van kracht.

9.1 Kennisgevingen. Alle schriftelijke kennisgevingen die ingevolge deze Overeenkomst moeten of mogen worden gedaan, zijn schriftelijk en worden geacht te zijn gedaan: (a) bij aflevering indien persoonlijk bezorgd; (b) drie (3) werkdagen na bezorging per post, aangetekend of met bewijs van ontvangst, gefrankeerd in de Verenigde Staten; (c) bij verzending per telecopier/facsimile, met een bevestiging per overnight post; (d) één (1) werkdag na bezorging bij een nationale overnight koerier;

9.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze Overeenkomst en alle rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het onderwerp van deze Overeenkomst worden beheerst door, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de staat Georgia. Elke rechtszaak of procedure met betrekking tot deze Overeenkomst wordt aanhangig gemaakt bij de staats- en federale rechtbanken in Dekalb County, Georgia.

9.3 UCITA Disclaimer. DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT DE UNIFORM COMPUTER TRANSACTIONS ACT OF ENIGE VERSIE DAARVAN, AANGENOMEN DOOR ENIGE STAAT, IN ENIGE VORM ("UCITA"), NIET VAN TOEPASSING IS OP DEZE OVEREENKOMST. VOOR ZOVER UCITA VAN TOEPASSING IS, KOMEN DE PARTIJEN OVEREEN UCITA NIET VAN TOEPASSING TE VERKLAREN OVEREENKOMSTIG DE DAARIN OPGENOMEN OPT-OUT BEPALING(EN).

9.4 Overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UA zal de Klant deze Overeenkomst niet toewijzen, in sublicentie geven of anderszins geheel of gedeeltelijk overdragen, noch enige van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan delegeren of uitbesteden, behalve in het geval van een overdracht aan een gelieerde onderneming.

9.5 Overmacht. Geen der partijen is jegens de ander of jegens derden aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst als gevolg van omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht of natuurrampen, maatregelen van de overheid, branden, overstromingen, stakingen, burgerlijke onlusten of terrorisme, of storingen in stroom, communicatie, satellieten of netwerken; op voorwaarde echter dat dit artikel 9.5 niet van toepassing is op de verplichting van de Klant tot betaling van de Vergoedingen in overeenstemming met artikel 3 hiervan.

9.6 Wijzigingen. Alle amendementen of wijzigingen van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij. De partijen wijzen uitdrukkelijk het recht af om de afdwingbaarheid of doeltreffendheid te eisen van: (a) alle wijzigingen van deze Overeenkomst die niet door een bevoegde vertegenwoordiger van UA en de Klant zijn ondertekend; (b) alle mondelinge wijzigingen van deze Overeenkomst; en (c) alle andere wijzigingen die gebaseerd zijn op het verloop van de handel, afstand, vertrouwen, estoppel of soortgelijke juridische theorie. De partijen wijzen uitdrukkelijk het recht af om enige rechtsregel af te dwingen die in strijd is met de bepalingen van deze Sectie

9.7 Verklaring van afstand. Het niet afdwingen, of de vertraging door een partij bij het afdwingen, van een van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of wijziging door die partij van een van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst.

9.8 Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze uitspraak de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aantasten.

9.9 Titels. De hierin gebruikte kopjes dienen uitsluitend ter referentie en gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie hiervan.

9.10 Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst (inclusief de Bijlagen en eventuele addenda daarbij) bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere communicaties, verklaringen, afspraken en overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot genoemd onderwerp.