กด
รุ่น

UTILITY, INC. และ FIELD FORENSICS CANADA ประกาศความร่วมมือและการขยายสู่ตลาดแคนาดา

Field Forensics Canada เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายด้านความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของโซลูชันที่ทันสมัยของ Utility สําหรับการจับภาพการวิเคราะห์และการจัดการสื่อหลักฐานดิจิทัล

ยูทิลิตี้, Inc. แนะนํา BodyWorn™ 6.0

ระบบกล้องที่สวมใส่ร่างกายล่าสุดนําเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงและฟังก์ชันการทํางานใหม่เพื่อความโปร่งใสในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม