ตํารวจทอร์แรนซ์ใช้กล้องที่สวมใส่ร่างกายและในรถหลังจากการทดสอบสองปี

หลังจากการทดสอบสี่ตัวเลือกที่แตกต่างกันเป็นเวลาสองปีกรมตํารวจ Torrance CA ได้เลือกโซลูชัน BodyWorn และ RocketIoT ICV / การสื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของพวกเขา ไม่เคยใช้เทคโนโลยีประเภทใดมาก่อนการปรับใช้นี้มีความสําคัญมากสําหรับความสําเร็จและความโปร่งใสของแผนก